XRF-mätningar av båtskrov

Avsikten med undersökningen var att få en bild av hur många båtar  i Önnereds Båtlag, som har gammal tennfärg (TBT) i sin bottenfärg. Mätningarna utfördes med en icke-förstörande teknik, röntgenfluorescens (XRF).

Mätningarna utfördes den 13 januari 2021, av Per Ivarsson, certifierad  vattenprovtagare och anställd vid DGE Mark o Miljö AB. Instrumentet som användes var ett Bruker Titan S 1 300 kalibrerat för auxillary metals.

De metaller som mättes var:

Koppar (Cu): Färger på väst- och ostkusten kan innehålla koppar men det är inte tillåtet i insjöar och Östersjön norr om Örskär.

Tenn (Sn): Förekomst av tenn kan indikera att färgen innehåller tributyltenn (TBT). Detta ämne förbjöds i Sverige 1989 och globalt 2008. TBT är ett mycket giftigt hormonstörande ämne.

Bly (Pb): En giftig metall som förr användes i färg för dess rostskyddande egenskaper och som skydd mot skeppsmask. Den kan också förekomma som färg i plasten på båten.     

Mätningar utfördes på 1-2 olika positioner på skrovet.

På hamnplan mättes 20 båtar.  Av dessa visade 10 för höga halter av TBT

På Sjöbacka mättes 16 båtar. Av dessa visade 10 för höga halter av TBT.

Styrelsen kommer nu att kontakta berörda båtägare för att informera om resultatet och uppmana dem till nedskrapning av båtskrovet.