Ny Detaljplan för Önnered?

Fastighetskontoret har påbörjat en förstudie som ska utmynna i ett förslag till  ny Detaljplan. Förstudien ska reglera markanvändningen i västra Göteborg. Den ska ta ställning till den befintliga användningen av marken och samtidigt bedöma hur kravet på exploatering av ny verksamhet och behovet av nya bostäder kan tillgodoses. Det är tydligt att det finns många angelägna intressenter. Enligt Fastighetskontoret är detta en långvarig process med många formella steg innan ett eventuellt politiskt beslut kan tas.

Informationen styrelsen fått är att småbåtshamnen ska vara kvar. Det som kommer att förändras är de landbaserade ytorna.

Önnereds Båtlag har fått möjlighet att beskriva vårt nuvarande och framtida behov av mark utifrån den verksamhet föreningen bedriver.

Styrelsens svar är att föreningen inte har behov av utökad areal men däremot angelägen om att få behålla det vi idag disponerar.

Detta blir en viktig process som Önnereds Båtlag måste följa och försöka påverka!

För att få större transparens och mer idéer vill styrelsen bilda en referensgrupp.

Du medlem, som har intresse och vill delta i en referensgrupp hör av Dig till Marita Lager via expeditionen@onneredsbatlag.se